sportika62@abv.bg

  0888 401 169

 
      |
slide-3 slide-1 slide-2
slide-31 slide-12 slide-23
         

 

 

За нас / BMS Bulgaria

 

Продукти

 

Новини

БМС България/BMS Bulgaria


Информация:
     

   "Фил-ко" ЕООД е основана през 1996 г. в гр. Сопот, известен като географския център на България. От основаването си, компанията винаги се усъвършенства и става по-голяма. Комбинацията от дългогодишен опит и правилни инвестиции ни дава възможност за доставка на висококачествени продукти.

 

 

 

 

 

BMS Bulgaria - новини

17 ФЕВРУАРИ, 2021

11 ЮЛИ, 2017

Проект  № BG16RFOP002-2.001-0832-C01

Повишаване на производствения капацитет и подобряване на ефективността във ФИЛ-КО ЕООД

 Период на реализиране:

18 месеца: 12.01.2016 – 12.07.2017 г.

Общ бюджет на проекта:

1 238 520 лв.

Размер на БФП: 743 112 лв. (60% от общата сума на бюджета), от които 631 642, 20 лв. (85%) от средства на Европейския съюз – ЕФРР  и 111 466,80 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България

Съфинансиране от Бенефициента: 495 408 лв.

Кратко описание на проекта

Основните дейности по проекта бяха насочени към подобряване на производствения процес, добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти, разнообразяване на асортимента от продукти, както и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. В рамките на проекта бяха  закупени машини и оборудване, внедряването на които доведе до следните резултати:         повишаване на производствения капацитет на дружеството;

  • · нарастване на производителността;

  • · повишаване не ефективността от производствените разходи;

  • · нарастване на приходите от износ;

  • ·  добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващи продукти;

  • ·  разнообразяване на асортимента от продукти.

 Чрез реализирането на дейностите по проекта бяха постигнати целите и поставените задачи, както следва:

Обща цел на проекта:

Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал  „ФИЛ-КО” ЕООД.  

          .....(Повече за проекта)

 

31 ОКТОМВРИ, 2016

 Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ по проект
„Повишаване на производствения капацитет и подобряване на ефективността във “ФИЛ-КО” ЕООД”
ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.001-0832-C01 в рамките на ОПИК с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Двулицева кръглоплетачна машина за интерлокова плетка
Обособена позиция 2 - Робот за автоматично разкрояване на платове
Обособена позиция 3 - Автоматична бродираща машина
Обособена позиция 4 - 1.Четирииглова верижна машина за пришиване на ластик; 2.Двуиглов четири конечен оверлог; 3.Трииглова плоска двойнопокривна машина
 

    Документация  

      - Изисквания към офертите

     - Публична покана

     - Методика за оценка по ОП 1

      - Оферта по ОП 1

      - Методика за оценка по ОП 2

       - Оферта по ОП 2

      - Методика за оценка по ОП 3

       - Оферта по ОП 3

      - Методика за оценка по ОП 4

       - Оферта по ОП 4

       - Декларация

     - Справка изпълнени сходни договори

      - Проекто договор ОП 1

      - Проекто договор ОП 2

      - Проекто договор ОП 3

      - Проекто договор ОП 4

      - Декларация за ангажираност на експерт

     - Образец CV

       - Справка декларация експерт

      - Справка декларация оборот

12 СЕПТЕМВРИ, 2016

11 ЮЛИ , 2016

Решение 1 от 11.07.2016

18 МАЙ , 2016

 Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ по проект
„Повишаване на производствения капацитет и подобряване на ефективността във “ФИЛ-КО” ЕООД”
ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.001-0832-C01 в рамките на ОПИК с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на машини и оборудване по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Двулицева кръглоплетачна машина за интерлокова плетка
Обособена позиция 2 - Робот за автоматично разкрояване на платове
Обособена позиция 3 - Автоматична бродираща машина
Обособена позиция 4 - 1.Четирииглова верижна машина за пришиване на ластик; 2.Двуиглов четири конечен оверлог; 3.Трииглова плоска двойнопокривна машина
 

    Документация  

      - Изисквания към офертите

      - Публична покана

      - Методика за оценка по ОП 1

      - Оферта по ОП 1

      - Методика за оценка по ОП 2

       - Оферта по ОП 2

      - Методика за оценка по ОП 3

       - Оферта по ОП 3

      - Методика за оценка по ОП 4

       - Оферта по ОП 4

       - Декларация

      - Списък на изпълнени договори

      - Проекто договор

 

                   *******

28 ЯНУАРИ, 2016

Проект  № BG16RFOP002-2.001-0832-C01

Повишаване на производствения капацитет и подобряване на ефективността във ФИЛ-КО ЕООД

Период на реализиране:

12 месеца: 12.01.2016 – 12.01.2017 г.

Общ бюджет на проекта: 1 238 520 лв.

Размер на БФП: 743 112 лв. (60% от общата сума на бюджета), от които 631 642, 20 лв. (85%) от средства на Европейския съюз – ЕФРР  и 111466,80 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България

Съфинансиране от Бенефициента: 495 408 лв.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал  „ФИЛ-КО” ЕООД.  Целта на проекта е в съответствие с целите на ОПИК и по-конкретно с целите на  процедурата  „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, която е директно свързана с постигането на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МС.

            .....(Повече за проекта)

26 АВГУСТ , 2014

 Процедура за избор на изпълнител по проект  BG051PO001-2.3.03-0448
„Гарантиране на здравето и безопасността при работа във ФИЛ-КО ЕООД”       ОПРЧР
ДОГОВОР ESF-2303-06-11017

       - Решение    

       - Изисквания

       - Методика за оценка

      - Публична покана

       - Декларация

       - Справка-декларация

        - Оферта

       - Проекто договор

       - CV експерт

10 ДЕКЕМВРИ , 2013

      - BG051PO001-2.3.03-0448 „Гарантиране на здравето и безопасността при работа във ФИЛ-КО ЕООД“ по ОПРЧР

 

29 НОЕМВРИ , 2013

- Публикация BG051PO001-2.3.03-0448 „Гарантиране на здравето и безопасността при работа във ФИЛ-КО ЕООД“ по ОПРЧР


19 ЯНУАРИ , 2013

  Процедура по договор BG161PO003-2.1.13-0325-C0001

     - Обява, изисквания, декларация

     - Решение

     - Пояснителен документ

     - Методика за оценка

     - Оферта

     - Техническа оферта

     - Ценова оферта

     - Проекто договор

     - Сключен договор

     - Сключен договор   

*          *          *